فارسی

Gam

دایکاست-گام-پولی و فلکه-آلومینیوم –زاماک-قالب سازی-ضایعات

دایکاست گامدایکاست گام

دایکاست گام

 

تولید کننده انواع قطعات دایکستی 

^
دایکاست گام
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)